Geopolitika jako aplikování politické geografie

Geopolitika jako aplikování politické geografie

Geopolitika – je aplikovanou politickou geografií, dřív to byla synonyma. Geopolitika je vědní disciplínou, jenž se snaží vysvětlovat vliv geografických faktorů na politiku a historii státních celků.Vývoj geopolitiky a její počátek v 19. století

V 19. století byl velmi rozšířen pozitivismus a vševysvětlující teorie typu Darwina či Marxe. Odborníci zabývající se mezinárodními vztahy reagovali a snažili se přijít s teorií, která by vysvětlila, proč dochází k válkám a která by dokázala predikovat chování států. K tomu bylo zapotřebí nějaké konstanty (= něco stabilního; základ, o který by se dalo opřít).

Tím stavebním kamenem se stala geografie. Například pokud je stát ostrovní, tak je to stabilní prvek a ten stát s tím jen těžko něco udělá. Evropské státy v 19. století byly také poměrně významně orientovány na expanzi a to především do zemí méně rozvinutých. Bylo aplikováno jednoduché pravidlo: více území, více bohatství, více moci. Jako příklad plánovité expanze a koncenzu může brát Berlínský kongres, kde si velmoci rozdělili Afriku.

V roce 1900 byl svět kompletně rozdělen a začala vznikat poptávka po zdůvodnění, jak takové konflikty budou vypadat a kdo má nárok na expanzi a kdo ne. Dalším faktorem je, že právě až na konci 19. století pokročily technologie tak, že z hlediska distribuce moci bylo možné uvažovat o planetě jako o geopolitickém regionu. Do té doby tu byly strašné problémy s logistikou (zásobování, pohyb armády, zázemí atd.) během válek, takže války mohly být pouze lokální.

Na konci 19. století tyto zásadní nevýhody vedení válek jsou do jisté míry vyřešeny nástupem moderních technologií (zejména železniční doprava; například transsibiřská magistrála, bez níž bylo nemožné dostat armádu z jedné strany Ruska na druhou).

Etablování geopolitiky

Najednou se představy „psychopatů“, že ovládnou celý svět staly reálnými. Proto nejslavnější geopolitické teorie první poloviny 20. století uvažují o světě jako o globálním geopolitickém regionu, který je ovládnutelný jedním aktérem. A vědci se zabývali tím, který aktér je schopný ovládnout celý svět.
Hlavním úkolem geopolitiky byla legitimizace expanze a vysvětlení příčin a důvodů expanze daného státu. Slavnou se stala německá geopolitika, jenž sloužila k legitimizaci německé expanze a jejích důsledků. Po válce šla geopolitika do ústraní jako mocenský nástroj agresorů.Dál pokračovala jen politická geografie, která se musela oprostit od globálního měřítka a teorií o ovládnutí světa.

Geopolitiky dnes

Postupně docházelo k rehabilitaci geopolitiky v 60. a 70. letech a od té doby je považována za subdisciplínu politické geografie a mezinárodních vztahů. Dnešní geopolitika zkoumá zákonitosti mezinárodních vztahů pomocí geografie, a to v globální perspektivě. Zabývá se taky pohybem síly a moci v prostoru.

V současné době, když se použije termín geopolitika, může nabýt dvou významů. Buď je to disciplína zabývající se distribucí moci v prostoru, nebo je to vnímáno spíš prakticky (= je to chování států v MV s důrazem na prostorovou dimenzi). Druhé pojetí je dnes používáno hojněji.

Jedno ze základních dělení či kategorií geopolitiky je na tellurokracii tedy pozemskou moc a thallasokracie tedy mořskou moc. Toto dělení popisuje orientaci a kategorie přemýšlení expanze. Jeden druh států expanduje spíše po moři a druhý naopak po souši.


One comment

  1. Zpětný odkaz:Thomas Malthus a Darwin, organická teorie státu - Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *