Evropeizace, europeizace –  V České republice trpíme pojmovým dualismem, který může být matoucí. Jak tedy článek napovídá, tak europeizace i evropeizace jedno jest tedy má absolutně stejný faktický význam. V nejčastějším významu je europeizace (evropeizace) vztah a reakce na evropské prostředí členskými státy Evropské unie. Tyto státy se musí přizpůsobovat a adaptovat evropskému prostředí. Pojem je v České republice používán stále častěji nejen v oborech politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů.

Dřívější význam evropeizace můžeme vysledovat v koloniální éře. Kolonisté kolonizované území výjimečně spravovali samostatně. Často z domorodého obyvatelstva segregovali úzké skupinky, které dále vzdělávali tak, aby mohli vykonávat základní úřednické posty. Nově vzniklá a zvýhodněná vrstva původního obyvatelstva ale musela převzít i evropské představy o dobrém vychování, oblékání apod. Byla zkrátka evropeizována/europeizována.

Pojem europeizace, evropeizace na úrovni EU

Působení evropských integračních procesů na domácí (myšleno jako vnitřní prostředí členského státu) úrovni. Základní otázkou europeizace je, jak se díky evropeizaci změnilo vládnutí v jednotlivých členských zemích? Do jaké míre se proměnila politická a společenská realita v daném členském státě.

Top-down přístup – Policy jednotlivých států reagují na evropská nařízení a požadavky od Evropské unie. Evropeizace je tedy v tomto smyslu dopad a vliv EU politik na národní úroveň.